NGUYỄN, H. Đông; NGUYỄN, T. K. O.; NGUYỄN, T. H.; PHẠM, Đình M.; LÊ, H. B. N. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN EP15A3 CỦA CLSI TRONG XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHENYLALANINE TRÊN HỆ THỐNG VICTOR 2D CỦA PERKIN ELMER. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8511. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8511. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.