ĐÀO, M. H.; ĐẶNG, T. V. H.; ĐỖ, G. T. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8512. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8512. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.