PHẠM, N. X. N.; NGUYỄN, T. B.; NGUYỄN, N. L. M. A. KHẢO SÁT CÁC BỆNH CẢNH LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN HẬU COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8513. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8513. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.