LÊ, T. H.; HOÀNG, A. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC U VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U HẮC TỐ ÁC TÍNH MÀNG BỒ ĐÀO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8515. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8515. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.