PHẠM, V. A.; TRẦN, T. H.; DƯ, T. Q.; VŨ, T. Ân; NGUYỄN, T. L.; KHƯƠNG, K. D.; LINUS, O.; MATTIAS, L.; TRẦN, K. T. TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8518. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8518. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.