LÊ, T. V. H. .; TRẦN , T. H. .; CAO , T. P. D. .; NGUYỄN , T. H. . RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8546. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8546. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.