NGUYỄN , V. T. .; TRẦN, H. T. .; HÀ, T. H. LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8547. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8547. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.