GIÁP, Ánh T.; NGUYỄN , V. H.; NGUYỄN , T. T. . PHÂN LOẠI TOAST VÀ MỘT SỐ BIẾN THỂ GEN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8549. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8549. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.