NGÔ , T. T. T. H.; LƯƠNG , T. M. H. .; TRẦN , T. T. H. TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8552. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8552. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.