NGUYỄN , T. D. .; NGUYỄN , D. L. .; BÙI , V. G. .; NGUYỄN , T. L. . GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8553. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8553. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.