VŨ , M. T. .; ĐỖ , Đức P.; LƯU , V. T. .; HOÀNG, H. V. .; LÊ, M. H. .; NGUYỄN , Đức H. .; DUONG , Đức L. . KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8556. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8556. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.