NGÔ , T. D. .; DƯƠNG, T. M. C.; TRẦN , N. Ánh .; NGUYỄN , T. S. . KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8559. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8559. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.