BẠCH , Q. K. .; NGUYỄN , B. K. .; VÕ , T. T. B. .; ĐÀO , P. T. H. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ CHIMERISM VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8564. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8564. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.