VĂN MINH, P.; THỊ KIỀU LOAN, P. . TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 504, n. 1, 2021. DOI: 10.51298/vmj.v504i1.874. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/874. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.