NGUYỄN , H. P.; PHÙNG , N. T. N.; ĐỖ , C. V. . CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8879. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8879. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.