NGÔ , A. V. .; NGUYỄN , V. N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH KAWASAKI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8880. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8880. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.