HỒ , V. H. .; TRẦN , T. T. T.; NGUYỄN , T. K. .; NGUYỄN , T. Đạt . ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8889. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8889. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.