NGUYỄN , T. T. .; NGUYỄN , C. T. .; NGUYỄN , Đình Q. .; BÙI , T. H. G. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8892. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8892. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.