LÊ, N. T. D.; ĐOÀN, T. B. U.; TRẦN, X. P. ĐẶC ĐIỂM CARABELLI TRÊN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI HÀM TRÊN Ở SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8894. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8894. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.