TRẦN, T. H. TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VIÊM TỦY CẮT NGANG HẬU NHIỄM HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8896. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8896. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.