PHAN , Đình P. .; NGUYỄN , M. H. . GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT). Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8898. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8898. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.