TRỊNH, H. A. .; ĐINH , D. H. .; TRỊNH , Đình H. . NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8906. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8906. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.