TRẦN , Đình T. .; LẠI , V. H. .; TRẦN , H. T. .; BÙI , T. H. .; NGUYỄN , P. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC NEOMIL NANO LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG, CÔNG THỨC MÁU, ALBUMIN HUYẾT THANH, NHẰM TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI GẦY (BMI<18,5) NHÓM TUỔI TRUNG NIÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8908. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8908. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.