NGUYỄN , T. G. .; NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , M. T. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8912. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8912. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.