TRẦN , B. T. .; PHÙNG, N. T. N. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8919. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8919. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.