CUNG, H. S.; TRẦN, T. H. L.; TRẦN, V. H.; LÝ, M. Đức. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9193. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9193. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.