BẠCH, Q. K.; NGUYỄN, H. T.; BÙI, T. V. N.; NGUYỄN, Q. N.; VŨ, D. H. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỂU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO E. COLI VÀ K. PNEUMONIAE TRÊN BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 2018-2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9194. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9194. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.