NGUYỄN, Đình M.; VŨ, N. D. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9198. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9198. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.