NGUYỄN, H. B.; NGUYỄN, C. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG SÓNG XUNG KÍCH SAU MỘT THÁNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9200. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9200. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.