ĐỖ, T. N.; PHẠM, N. Đông. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9202. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9202. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.