LÊ, S. N.; NGUYỄN, T. T.; VŨ, V. H.; NGUYỄN, T. A. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9203. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9203. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.