VŨ, T. T. H.; HÀ, T. T.; NGÔ , T. T. H.; LÊ, T. T. H.; NGUYỄN, T. H. NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT CỦA THAI PHỤ VỀ TRẦM CẢM SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9211. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9211. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.