ĐINH, V. H.; HUỲNH, N. L.; NGUYỄN, Đình K. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9213. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9213. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.