PHẠM, T. H. Y.; ĐINH, T. L.; LẠI, T. H. TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ “THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9217. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9217. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.