LÊ, T. V.; LÊ, Q. H.; NGUYỄN, X. T.; QUẢN, T. T.; HOÀNG, T. L. BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA THAI PHỤ NHIỄM VIRUS HERPES SIMPLEX SINH TẠI KHOA SẢN NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9218. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9218. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.