TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, T. B. NGHIÊN CỨU GÁNH NẶNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PARKINSON THỂ CỨNG GIAI ĐOẠN III, IV, V. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9219. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9219. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.