LÊ, D. L.; LÊ, T. T. H.; VŨ, H. T. ĐẶC ĐIỂM X-QUANG VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9221. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9221. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.