BÙI, M. A.; TRẦN, X. T.; VŨ, T. T. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẠT THẦN KINH HIỂN CÓ MẠCH NUÔI TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9225. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9225. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.