NGUYỄN, N. Q. N.; LƯƠNG, B. A.; HOÀNG, A. V. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ SANGER TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN CYP21A2 GÂY BỆNH TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9228. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9228. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.