VŨ, V. C.; NGÔ, T. T.; VÕ , V. T.; ĐINH, T. H.; PHẠM, H. P. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9229. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9229. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.