PHẠM, T. A.; TRƯƠNG, M. C.; TRỊNH , H. P. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9231. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9231. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.