NGUYỄN, H. B.; NGUYỄN, C. T.; HỒ, Ánh S.; NGUYỄN, K. H. CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LESBIAN VÀ GAY BẢN RÚT GỌN (ATLG-S) CỦA HEREK. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9232. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9232. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.