HÀ, M. T. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9233. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9233. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.