NGUYỄN, H. P.; PHÙNG, N. T. N. PHƯƠNG THỨC VÀ BIẾN CHỨNG LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9237. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9237. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.