NGUYỄN, T. P.; NGUYỄN, T. Đức; DƯƠNG, T. L. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMATINIB TRÊN BỆNH NHÂN U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA (GISTS) TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9567. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9567. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.