ĐỖ, M. H.; VŨ, V. C.; HOÀNG, H. Đức; NGUYỄN, Đình Đức; LÊ, T. A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG SINH HỌC CÓ BÓNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOÃNG XƯƠNG NẶNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9570. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9570. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.