PHẠM, N. H.; TRẦN, C. D. L. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9572. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9572. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.