LÊ, T. N. H.; TRẦN, Đức H.; LƯƠNG, C. T. KHẢO SÁT SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9573. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9573. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.