ĐỖ, T. T. H.; LÊ, V. T.; THÂN, T. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỤ THỂ ESTROGEN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9578. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9578. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.