HOÀNG , M. N.; TRẦN, H. Q. GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9579. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9579. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.